The effect of progressive muscle relaxation in the basal cortisol response of high and low neurocitism students

Show simple item record

dc.contributor García de la Banda García, Gloria
dc.contributor Evans, Phil
dc.contributor Munar Roca, Enric
dc.contributor Departament de Psicologia
dc.contributor Departament de Filosofia i Treball Social
dc.creator Chellew Gálvez, Karin
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2017-07-10T09:37:05Z
dc.date.available 2017-07-10T09:37:05Z
dc.identifier http://ibdigital.uib.cat/greenstone/collect/tesisUIB/index/assoc/Chellew_.dir/Chellew_Galvez_Karin.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2610
dc.description [cat] Els trets de personalitat juguen un paper rellevant en les diferències individuals en la secreció del cortisol. No obstant això, la naturalesa i els mecanismes subjacents d'aquesta relació tot i romanen poc clars. El cortisol, producte final de l'eix Hipotàlem-pituïtari-Adrenal (HPA), és un glucocorticoide que el nostre cos secreta naturalment seguint un pronunciat cicle diürn, amb nivells elevats davant de situacions particularment estressants (reactivitat del cortisol). La present tesi doctoral té com a objectiu elucidar com els trets de personalitat influeixen en la resposta del cortisol d'estudiants universitaris en tres condicions diferents: estressant, basal i de relaxació. Aquest treball comença avaluant la resposta del cortisol davant d'una situació estressant (parlar en públic) en estudiants de psicologia. Esperàvem que la reactivitat del cortisol estigués positivament relacionada amb Obertura, Amabilitat i Responsabilitat, i negativament amb Extraversió, Neuroticisme i Psicoticisme. En el nostre segon estudi, avaluem el perfil de secreció de cortisol basal en estudiants universitaris amb puntuacions extremes en Neuroticisme (N) tractant de demostrar una associació teòrica esperat entre N i la secreció de cortisol diürn. Pensàvem que participants amb puntuacions altes en N exhibirien constantment nivells elevats de cortisol diürn basal comparat amb aquells amb puntuacions baixes en N. Finalment, volíem examinar si una setmana de Relaxació Muscular Progressiva Abreujada (APMR) era eficaç per reduir nivells totals d'estrès psicològic i fisiològic de participants amb puntuacions extremes en N. Els nostres resultats confirmen, en primer lloc, que parlar en públic augmenta significativament la secreció de cortisol en comparació amb una activitat acadèmica no estressant. A més a més, Responsabilitat ha estat associada amb un augment significatiu dels nivells de cortisol, i Psicoticisme amb una a la baixa. En segon lloc, trobem que Neuroticisme ha estat associat amb una elevada secreció de cortisol davant de situacions d'estrès diari, encara que només després dels primers 45 min. després de despertar (CAR). Aquesta associació ha estat independent del gènere i edat dels participants, si fumaven o no, l'hora de despertar, o del dia de l'estudi. Finalment, en tercer lloc, APMR és una eina eficaç per disminuir tant l'estrès psicològic com fisiològic en tots els participants, independentment de puntuacions altes o baixes en Neuroticisme, el gènere, o l'edat dels participants.
dc.description [spa] Los rasgos de personalidad juegan un papel relevante en las diferencias individuales en la secreción del cortisol. Sin embargo, la naturaleza y los mecanismos subyacentes a esta relación aún permanecen poco claros. El cortisol, producto final del eje Hipotálamo-Pituitario- Adrenal (HPA), es un glucocorticoide que nuestro cuerpo secreta naturalmente de acuerdo a un ciclo diurno pronunciado, con niveles elevados ante situaciones estresantes (reactividad del cortisol). El objetivo de la presente tesis doctoral ha sido elucidar cómo los rasgos de personalidad influyen en la respuesta del cortisol de estudiantes universitarios en tres condiciones distintas: estresante, basal y de relajación. Este trabajo comienza evaluando la respuesta del cortisol ante una situación estresante (hablar en público) en estudiantes de psicología. Esperábamos que la reactividad del cortisol estuviera positivamente relacionada con Apertura, Amabilidad y Responsabilidad, y negativamente con Extraversión, Neuroticismo y Psicoticismo. En nuestro segundo estudio, evaluamos el perfil de secreción de cortisol basal en estudiantes universitarios con puntuaciones extremas en Neuroticismo (N). Con ello pretendíamos demostrar de forma experimental una asociación planteada a nivel teórico entre N y secreción de cortisol diurno. Así esperábamos que los participantes con puntuaciones altas en N exhibieran niveles elevados de cortisol diurno basal comparado con participantes con puntuaciones bajas en este rasgo. Por último, queríamos examinar si una semana de Relajación Muscular Progresiva Abreviada (APMR) era efectiva en reducir los niveles totales de estrés psicológico y fisiológico de participantes con puntuaciones extremas en N. Nuestros resultados confirman, en primer lugar, que hablar en público aumenta significativamente la secreción de cortisol en comparación con una actividad académica no estresante. Además, Responsabilidad se asoció con un aumento significativo de la respuesta de cortisol, y Psicoticismo con una respuesta a la baja. En segundo lugar, encontramos que altos niveles de Neuroticismo se asociaron con una secreción elevada de cortisol en situaciones de estrés diario, aunque solo después de los primeros 45 min después de despertar (CAR). Esta asociación fue independiente del género y edad de los participantes, si fumaban o no, de la hora de despertar, o del día del estudio. Por último, en tercer lugar, APMR fue eficaz en disminuir tanto el estrés psicológico como fisiológico en todos los participantes, independientemente del género, la edad o de la puntuación de Neuroticismo de los participantes.
dc.description [eng] Personality traits play a significant role in individual differences in cortisol response (LeBlanc, Ducharme, & Thompson, 2004). However, the nature and underlying mechanisms of the relationship between cortisol secretion and personality traits still remain unclear. Cortisol, an end product of the Hypothalamic-Pituitary-Adrenal axis (HPA), is a glucocorticoid that our body naturally secretes according to a pronounced diurnal cycle with increased values under stressful situations (cortisol reactivity). The aim of the present PhD dissertation was to elucidate how personality traits influence the cortisol secretion of undergraduate students in three different conditions; stressful, baseline, and relaxation. This work began by evaluating the cortisol response facing a stressful situation (public speaking) of psychology students. We believed that cortisol reactivity would be positively related to Openness, Agreeableness, and Conscientiousness, and negatively to Extraversion, Neuroticism and Psychoticism. In our second study, we assessed the baseline cortisol in students with extreme scores in Neuroticism (N) attempting to prove a theoretical expected association between N and diurnal cortisol secretion. We postulated that high N participants would display elevated diurnal background levels of cortisol compared to low N participants. Finally, we examined whether one week of Abbreviated Progressive Muscle Relaxation (APMR) was effective in reducing overall levels of psychological and physiological stress of high- and low-N participants. Our results confirmed, firstly, that public speaking significantly increased cortisol secretion when compared to a non-stressful academic activity. In addition, Conscientiousness was associated with an enhanced cortisol response to public speaking, and Psychoticism with a blunted one. Secondly, we found that high levels of Neuroticism were associated with elevated cortisol secretion on daily stress, but only after the first 45 min following awakening (CAR). This association was independent of sex and age, smoking status, awakening time, and day of study. Finally, in third place, APMR was effective in decreasing both psychological and physiological stress in all participants independently of their N-score, gender, or age.
dc.format application/pdf
dc.language eng
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.relation Tesis doctorals de la UIB
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Personality, Evaluation and Psychological Treatment
dc.subject Personalidad, Neuroticismo, Estrés, Cortisol, Estrés percibido, Relajación
dc.title The effect of progressive muscle relaxation in the basal cortisol response of high and low neurocitism students
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record