Selection drivers of life-history traits in marine coastal fishes

Show simple item record

dc.contributor Palmer Vidal, Miquel
dc.contributor Morales-Nin, Beatriz
dc.contributor Departament de Biologia
dc.creator Alós Crespí, Josep
dc.date 2013
dc.date.accessioned 2017-07-10T09:37:10Z
dc.date.available 2017-07-10T09:37:10Z
dc.identifier http://ibdigital.uib.cat/greenstone/collect/tesisUIB/index/assoc/Alos_Cre.dir/Alos_Crespi_Josep.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2657
dc.description [eng] Humans can induce contemporary evolution through harvesting wild animals. This thesis provides evidence of this process for recreational fishing at surprisingly small geographical scales. Marine fish populations are characterized by high variability in heritable individual life‐history traits which are exposed to biased fishing mortality. The life histories strategies of actual populations, which collectively reduce adult body size, mirror such biased mortality in populations exposed to limited gene flow. Because the relationship between life history and behaviour, it is very likely that fishing also induces adaptive responses in behavioural traits. Due the potential negative effects of fishing selection the productivity and quality of the fishery, this thesis recommend considering the evolutionary impacts of fishing in the management plans of species exploited by the recreational fishing
dc.description [cat] El humans poden produir evolució contemporània a través de la recol∙lecció de animals salvatges. Aquesta tesis proporciona evidencies d’aquest procés per la pesca recreativa a una sorprenent escala espacial petita. Les poblacions marines de peixos tenen una alta variabilitat individual en caràcters heretables de la història exposada a una mortalitat selectiva per pesca. Les estratègies vitals de les poblacions actuals de peixos costaners, les quals conjuntament produeixin una reducció en la mida del individu, són el reflexa d’aquesta pesca selectiva en poblacions amb baixa connectivitat. Degut a la correlació entre història vital i comportament, la pesca pot induir també respostes adaptatives en cert caràcters comportamentals. Considerant els efectes negatius de la selecció per pesca en la productivitat i la qualitat de les pesqueries, aquesta tesis recomana considerar els possibles efectes evolutius produïts per la pesca en les estratègies de gestió d’espècies explotades per la pesca recreativa
dc.description [spa] El hombre puede producir evolución contemporánea por la recolección de animales salvajes. La presente tesis proporciona evidencias de este proceso por la pesca recreativa en una sorprendente escala espacial pequeña. Las poblaciones de peces marinos presentan una alta variabilidad en caracteres heredables de la historia vital expuesta a mortalidad selectiva por pesca. Las estrategias vitales de las poblaciones actuales de los peces costeros, las cuales conjuntamente producen una reducción en el tamaño del individuo, son el reflejo de esta mortalidad selectiva en poblaciones con baja conectividad. Debido a la relación entre historia vital y comportamiento, la pesca puede también inducir cambios adaptativos en ciertos rasgos de comportamiento. Considerando los efectos negativos de la selección por pesca en al productividad y calidad de la pesquería, esta tesis recomienda considerara los posibles efectos evolutivos inducidos por la pesca en la estrategias de gestión de especies explotadas por la pesca recreativa.
dc.format application/pdf
dc.language eng
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.relation Tesis doctorals de la UIB
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject General Ecology and Biodiversity
dc.subject Sciences
dc.subject Behaviour; catch-and-release; home range; human-induced selection; individual-based models; life-history evolution; management; marine protected areas; population’s connectivity; recreational fishing Àrees marines protegides; comportament; captura i amollada; connectivitat poblacional; evolució de la història vital; evolució induïda per l’home; gestió; home range; models basats en l’individu; pesca recreativa Áreas marinas protegidas; comportamiento; conectividad poblacional; evolución de la historia vital; evolución inducida por el hombre; gestión; home range; modelos basados en el individuo; pesca recreativa; pesca y suelta
dc.title Selection drivers of life-history traits in marine coastal fishes
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record