Trabajo colaborativo en la web: entorno virtual de autogestión para docentes

Show simple item record

dc.contributor Salinas Ibáñez, Jesús
dc.contributor Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
dc.creator Guiza Ezkauriatza, Milagros
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2017-07-10T09:37:13Z
dc.date.available 2017-07-10T09:37:13Z
dc.identifier http://ibdigital.uib.cat/greenstone/collect/tesisUIB/index/assoc/TDX-1080/3-59037.dir/TDX-10803-59037.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2696
dc.description [cat] El treball de recerca presentat és l'anàlisi, disseny, desenvolupament, implementació i valoració d'un Entorn Virtual d'Autogestió per Docents (evadeix). Realitzat aplicant la metodologia de recerca i desenvolupament amb un enfocament qualitatiu / quantitatiu en dos estudis. El primer estudi correspon a l'anàlisi de la problemàtica. Per això s'apliquen entrevistes obertes a 24 professors participants, seleccionats mitjançant una mostra estratificada. El resultat de l'anàlisi les entrevistes demostra que els professors de més antiguitat són els que més apliquen el treball col.laboratiu,. En el segon estudi: es dissenya, desenvolupa, implementa i valora EVAD, on els professors d'una nova mostra estratificada realitzen treballs durant 6 setmanes, utilitzant Google Docs, Blackboard i Wiki. Es realitza una anàlisi cualitativoa / quantitatiu als fòrums: Blackboard, aplicant els mecanismes inter psicològics de (Casanova, 2007) per detectar si es va donar el treball col.laboratiu entre ells. Resultat: EVAD si pot fomentar la comprensió i aplicació del treball col.laboratiu
dc.description [spa] El trabajo de investigación presentado es el análisis, diseño, desarrollo, implementación y valoración de un Entorno Virtual de Autogestión para Docentes (EVAD). Realizado aplicando la metodología de investigación y desarrollo con un enfoque cualitativo/cuantitativo en dos estudios. El primer estudio corresponde al análisis de la problemática. Para ello se aplican entrevistas abiertas a 24 profesores participantes, seleccionados mediante una muestra estratificada. El análisis cualitativo/cuantitativo a entrevistas demuestra que los profesores de mayor antigüedad son los que más aplican el trabajo colaborativo,. Segundo estudio: se diseña, desarrolla, implementa y valora el EVAD, donde los profesores de una segunda muestra estratificada realizan trabajos durante 6 semanas, utilizando Google Docs, Blackboard y Wiki. Se realiza un análisis cualitativo/cuantitativo a los foros de Blackboard, aplicando los mecanismos inter psicológicos de (Casanova, 2007) para detectar si se dio el trabajo colaborativo entre ellos. Resultado: el EVAD si puede fomentar la comprensión y aplicación del trabajo colaborativo
dc.description [eng] The research work presented is the analysis, design, development, implementation and assessment for a Self Taught Virtual Environment for Professors (STVEP or EVAD). Research and development methodology with a qualitative/quantitative approach was applied in two studies. The first study was to analyze the problem. This was done using open interviews with 24 teachers participating, selected using a stratified sample. The qualitative/quantitative analysis shows that senior teachers are the ones that mostly apply collaborative work. Second study: to design, develop, implement and evaluate the STVEP, where teachers of a second stratified sample perform work for 6 weeks, using Google Docs, Blackboard and a Wiki. A qualitative analysis of Blackboard forums, by applying inter psychological mechanisms from(Casanova, 2007) showed that the virtual environment promoted collaborative work amongst themselves. the answer to the research question was answered affirmatively
dc.format application/pdf
dc.language spa
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.relation Tesis doctorals de la UIB
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject School management and organization
dc.subject Treball col·laboratiu, aprenentatge col·laboratiu, constructivisme, entorn virtual, aprenentatge situat, andamiatge, anàlisi de contingut, Trabajo Colaborativo, Aprendizaje Colaborativo, Constructivismo, Entorno Virtual, Aprendizaje Situado, Andamiaje, Análisis de Contenido, Collaborative work, Collaborative learning, Constructivism, Virtual Environment, Situated Learning, Scaffolding, Content Analysis
dc.title Trabajo colaborativo en la web: entorno virtual de autogestión para docentes
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.doctorat Doctorat en Tecnologia Educativa (vigent)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record