Efecte de la maternitat en l’envelliment cerebral. Estudi neuroquímic i comportamental

Show simple item record

dc.contributor Esteban Valdés, Susana
dc.contributor.author Cabot Rosselló, Andreu
dc.date.accessioned 2017-09-28T11:23:24Z
dc.date.available 2017-09-28T11:23:24Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2740
dc.description.abstract La maternitat o l’experiència reproductiva ve acompanyada de diversos canvis, tant morfològics, com estructurals i funcionals a tots els sistemes del cos, inclòs el sistema nerviós. A la vegada, l’envelliment va associat a un declivi cognitiu i motor que augmenta amb el pas del temps. Diversos estudis postulen que l’experiència de l’embaràs i la maternitat provoca una sèrie de canvis cognitius, de tal manera que ens varem proposar estudiar l’efecte de la maternitat successiva sobre la capacitat cognitiva de rates velles en comparació amb rates joves. A aquest estudi s’ha estudiat l’efecte que provoca la maternitat sobre els processos cognitius de memòria i aprenentatge, i la coordinació motora, que han estat mesurats a través de proves comportamentals, sobre el nivell de las monoamines cerebrals a l’hipocamp i a l’estriat mesurats per HPLC, i l’impacte que té sobre el procés de l’envelliment. S’ha observat un declivi cognitiu associat a l’envelliment que va acompanyat d’una disminució dels nivells de diferents monoamines cerebrals com són la serotonina (5-HT), la dopamina (DA) i la noradrenalina (NA) a regions com l’hipocamp i l’estriat, molt implicades en els processos cognitius. A la vegada, s’ha observat que la maternitat produeix millores en la memòria i l’aprenentatge, i en els nivells de les esmentades monoamines cerebrals a les mateixes regions en rates velles. Finalment es va poder observar una correlació positiva entre els resultats de les proves comportamentals i els neuroquímics per efecte de la maternitat. ca
dc.description.abstract Motherhood or reproductive experience is accompanied by a series of morphological, functional and structural changes in all body systems, including the nervous system. At the same time, the aging process is associated with a cognitive and motor decline which increases among time. Several studies postulate that the experience of pregnancy and motherhood brings about a series of cognitive changes, so that we studied the effect of motherhood on subsequent cognitive ability of aged rats compared to young rats. In this study we studied the effect motherhood caused on cognitive processes of learning and memory and motor coordination, which were measured through behavioral tests, on the levels of brain monoamines in hippocampus and striatum measured by HPLC, and the impact it has on the process of aging. There has been observed a cognitive decline associated with aging that is accompanied by a decrease in the levels of different brain monoamines such as serotonin, dopamine and noradrenaline in regions such as the hippocampus and striatum, very involved in cognitive processes. At the same time, it has been observed that motherhood produces improvements in memory and learning, and in the levels of these monoamines in the same brain regions in old rats. Finally it can be established a positive correlation between the behavioral and neurochemical outcomes as a result of motherhood. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject 57 - Biologia
dc.subject 616.8 - Neurologia. Neuropatologia. Sistema nerviós
dc.title Efecte de la maternitat en l’envelliment cerebral. Estudi neuroquímic i comportamental ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Maternitat ca
dc.subject.keywords Envelliment ca
dc.subject.keywords Sistema monoaminèrgic ca
dc.subject.keywords Plasticitat cerebral ca
dc.subject.keywords Dopamina ca
dc.subject.keywords Serotonina ca
dc.subject.keywords Noradrenalina ca
dc.subject.keywords Memòria ca
dc.subject.keywords Aprenentatge ca
dc.subject.keywords Proves comportamentals ca
dc.subject.keywords Hipocamp ca
dc.subject.keywords Estriat ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record