Precipitacions i escorrentia a les conques torrencials de Mallorca

Show simple item record

dc.contributor Grimalt Gelabert, Miquel
dc.contributor.author Rosselló Geli, Joan
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2017-11-21T12:25:46Z
dc.date.available 2017-11-21T12:25:46Z
dc.date.issued 2017-11-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3608
dc.description.abstract [cat] Aquesta tesi tracta el tema de les inundacions, concretament preten analitzar les puntes de cabal que s’originen a conques torrencials de Mallorca. La importància de les inundacions al món mediterrani és quelcom prou reconegut. Aquests fenòmens naturals són elements quotidians de la vida que, fins no fa molt, eren una eina útil per a les societats agràries. A l’actualitat, i amb els canvis demogràfics i urbanístics a la conca mediterrània, s’han convertit en uns factors de risc que convé estudiar per evitar danys i pèrdues materials i de vides humanes. L’estudi dels cabals punta implica analitzar la precipitació, com a factor que origina les inundacions, així com els trets més destacats de les conques escollides, trets que poden provocar la intensificació o atenuació de les torrentades. Donat que a Mallorca la forma d’inundació més extesa són els flashfloods o revingudes llampec s’ha portat a terme una recerca metodológica respecte al seu estudi i s’ha fet una caracterització de la precipitació i la correntia a l’illa de Mallorca. Ja que les dades de cabals són poc conegudes per la manca de xarxes foronímiques, s’ha triat fer els càlculs per assolir el seu coneixement a partir de l’aplicació del mètode post-esdeveniment, que és considerat prou adient per aquest tipus de recerca. S’ha desenvolupat un treball de camp consistent en la trobada de seccions amb bones dades de high-water marks, senyes que permeten conèixer l’altura de les aigües en el moment de la revinguda. Aquesta metodologia s’ha aplicat a dues conques de la serra de Tramuntana de Mallorca, conques que al llarg de la primera década del segle XXI han patit diferents episodis torrencials de mitjana intensitat. Els resultats mostren com, malgrat les elevades quantitats de precipitació que originen alguns esdeveniments, les puntes de cabal no són gaire altes, en comparació amb altres casos estudiats arreu de Mallorca. Les puntes són de ràpida formació però el seu increment aigües avall és molt irregular. Una vegada coneguts els valors dels cabals s’ha optat per aplicar altres mètodes de càlcul de cabals per a fer una comparació dels resultats. En general, les mesures que provenen dels mètodes indirectes sobre-estimen de manera destacada les dades que provenen del treball de camp. Es conclou que la pluja, sobretot la seva intensitat temporal i la seva distribució espacial, és el principal factor a l’origen de les inundacions i que l’acció de l’home, per les modificacions fetes sobre la xarxa de torrents, juga un paper molt important en el desenvolupament de les crescudes. ca
dc.description.abstract [spa] Esta tesis trata el tema de les inundacions, concretamente pretende analizar las puntas de caudal que se originan en cuencas torrenciales de Mallorca. La importancia de las inundaciones en el mundo mediterráneo es algo reconocido. Estos fenómenos naturales son elementos cotidianos de la vida que, hasta no hace mucho, eran una herramienta de gran utilidad para las sociedades agrícolas. En la actualidad, y debido a los cambios demográficos y urbanísticos en la cuenca mediterránea, se han convertido en factores de riesgo que conviene estudiar para evitar daños materiales, la perdida de bienes y de vidas humanas. El estudio de los caudales punta implica analizar la precipitación como factor que origina las inundaciones, así como los rasgos definidores de cada cuenca escogida, rasgos que pueden intensificar y atenuar las crecidas de caudal. Dado que en Mallorca la forma más extendida de inundación es el tipo flash-floods o avenida relámpago, se ha realizado una búsqueda metodológica referida a como estudiarlas y se ha desarrollado una caracterización de la precipitación y de la escorrentía en la isla de Mallorca.Debido a que los datos de caudales són poco conocidos debido a la falta de una red foronómica se ha decidido hacer los cálculos a partir de la aplicación del método post-evento, que se ha considerado lo suficientemente adecuado para este tipo de investigación. El trabajo de campo ha consistido en la búsqueda de secciones con unas buenas high-water marks, las marcas que permiten conocer el nivel que alcanza el agua en el momento de la avenida. Esta metodología se ha aplicado en dos cuencas de la serra de Tramuntana, cuencas que a lo largo de la primera década del siglo XXI han sido afectadas por episodios torrenciales de mediana intensidad. Los resultados muestran como, a pesar de las elevadas cantidades de precipitación que originan estos casos, las puntas de crecida no son muy altas, si se comparan con otros episodios estudiados en Mallorca. Las puntas tienen un proceso de formación muy rápido pero su incremento aguas abajo es muy irregular. Una vez se han conocido los valores de los caudales se ha optado por aplicar otros métodos de cálculo para comparar los resultados. En general, las medidas que se obtienen con los métodos indirectos sobreestiman de forma destacada los valores que se han calculado con el trabajo de campo. Se concluye que es la lluvia, sobretodo su intensidad temporal y su distribución espacial, el principal factor en el origen de estas inundaciones y que la acción del hombre, por las modificaciones desarrolladas sobre la red de torrentes, juega un papel muy importante en el desarrollo de las crecidas. ca
dc.description.abstract [eng] The aim of the thesis is to study the flood events and the flood peaks originated in the torrential catchments of Mallorca. The importance of flooding in the Mediterranean area is well-known. These natural phenomena are everyday elements of life and, until recently, were an usuful tool for agricultural societies. At present, and due to the demographic and urban changes in the Mediterranean basin, floods have become a risk factor that should be studied to prevent damages, the loss of property and human lives. The study of peak flows involves analyzing precipitation, as a factor that triggers flood events, and the main features of the selected watersheds, features that can increase or decrease the flood peaks. Since in Mallorca the most widespread form of flooding is the flashflood, there has been a research form a methodology about how to study flash floods. A characterization of rainfall and runoff in Mallorca has been developed. Data about flows is poorly known due to the lack of an extended gauging network and the use of a post-event study method was applied in order to calculate the flow levels. Post-event research has been widely accepted as an adequate system to do this kind of research. A field work research was done to find sections with good high water marks, marks that provide information about the level reached by the water at the time of the flood. This methodology has been applied to two basins of the Serra de Tramuntana range, basins that, in the first decade of the 21st century, have been affected by torrential episodes of medium intensity. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.title Precipitacions i escorrentia a les conques torrencials de Mallorca ca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 911.2 Geografia física
dc.subject.udc 551.58 Climatologia
dc.doctorat Doctorat en Societat, Territori i Medi Ambient (extingit) ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record