Turisme, illeïtat i urbanització a les Illes Balears (1956-2006)

Show simple item record

dc.contributor Rullan Salamanca, Onofre
dc.contributor.author Pons Esteva, Antoni
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-01-10T08:17:44Z
dc.date.available 2018-01-10T08:17:44Z
dc.date.issued 2018-01-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/4050
dc.description.abstract [cat] Des de mitjans del segle XX, les Illes Balears han experimentat importants canvis fruit de la seva inserció en l’economia global com a destí turístic de masses. Un dels principals canvis han estat les transformacions territorials i concretament l’expansió de la urbanització; l’arxipèlag ha multiplicat per més de 5 la seva superfície urbanitzada des de 1956. Aquesta tesi s’ha centrat en l’estudi de les transformacions físiques esdevingudes sobre el territori balear, produïdes per la urbanització durant aquest període. Els principals continguts de la investigació es relacionen amb l’estudi de dos factors clau que han condicionat el procés d’urbanització: la illeïtat, funció lligada al fet insular, i el turisme. El caràcter insular de les illes Balears n’és el principal fet diferencial, per aquest motiu s’ha volgut aprofundir en el coneixement del terme d’illeïtat. La literatura actual dels estudis d’illes es decanta per l’ús d’aquest concepte, en comptes del d’insularitat, per les seves connotacions negatives. La illeïtat, un concepte més utilitzat en el marc de la geografia humana, inclou tant connotacions positives com negatives, d’obertura o tancament respecte de l’exterior. La investigació se centra en analitzar com aquestes forces d’obertura i tancament han condicionat la urbanització. Tampoc es pot entendre el fenomen de la urbanització de les Balears deslligat de l’activitat turística. El ràpid creixement de la indústria turística en els darrers 50 anys, a escala internacional, ha tengut com a principal conseqüència l’evolució d’àrees urbanes altament dependents de l’activitat turística. Des de la present tesi s’intenta donar una resposta conjunta, de com els dos factors han condicionat la urbanització. S’han aportat, dades, xifres i models que ajuden a explicar els fenòmens. S’han comparat les diferents illes de l’arxipèlag entre elles, i amb altres regions insulars i continentals. L’ús combinat d’un ampli ventall de tècniques d’anàlisi espacial (SIG, cartografia digital, tècniques estadístiques...) per a la caracterització i demostració d’aquests processos, és una de les principals aportacions del present treball. En conclusió, per una banda, la illeïtat, entesa en termes de desconnexió respecte del continent i de mida reduïda de les illes, ha condicionat un menor grau d’urbanització de la costa de les Balears respecte de la de les regions continentals de l’àrea mediterrània propera. A més, les illes més grans, com Mallorca, i les més ben comunicades amb l’exterior, com Mallorca o Eivissa, han assolit també majors graus d’urbanització que aquelles més petites, com Formentera, o pitjor comunicades, com Menorca o Formentera. Per altra banda, la condició insular ha estat un factor d’atracció de l’activitat turística, les illes són, en general, importants destinacions turístiques i les Balears en són una de les principals de la Mediterrània. El turisme requereix d’espais de producció i en conseqüència ha impulsat la urbanització, generant nous models territorials per cada una de les illes, dominats per la urbanització litoral i les àrees metropolitanes, tot i que amb matisos i característiques particulars per cada una d’elles, en funció del model territorial previ i de processos i ritmes de transformació diferents. ca
dc.description.abstract [spa] Desde mediados del siglo XX, las Islas Baleares han experimentado importantes cambios fruto de su inserción en la economía global como destino turístico de masas. Uno de los principales cambios han sido las transformaciones territoriales y concretamente la expansión de la urbanización; el archipiélago ha multiplicado por más de 5 su superficie urbanizada desde 1956. Esta tesis se ha centrado en el estudio de las transformaciones físicas ocurridas en el territorio balear, producidas por la urbanización durante este periodo. Los principales contenidos de la investigación se relacionan con el estudio de dos factores clave que han condicionado el proceso de urbanización: la isleidad, función ligada al hecho insular, y el turismo. El carácter insular de las Islas Baleares es su principal hecho diferencial, por este motivo se ha querido profundizar en el conocimiento del término isleidad. La literatura actual de los estudios de islas prioriza el uso de este concepto, en lugar del de insularidad, por sus connotaciones negativas. La isleidad, un concepto más utilizado en el marco de la geografía humana, incluye tanto connotaciones positivas como negativas, de apertura o cierre respecto del exterior. La investigación se centra en analizar cómo estas fuerzas de apertura y cierre han condicionado la urbanización. Tampoco se puede entender el fenómeno de la urbanización de Baleares desligado de la actividad turística. El rápido crecimiento de la industria turística en los últimos 50 años, a nivel internacional, ha tenido como principal consecuencia la evolución de áreas urbanas altamente dependientes de la actividad turística. Desde la presente tesis se intenta dar una respuesta conjunta, para explicar cómo los dos factores han condicionado la urbanización. Se han aportado, datos, cifras y modelos que ayudan a explicar los fenómenos. Se han comparado las diferentes islas del archipiélago entre ellas, y con otras regiones insulares y continentales. El uso combinado de un amplio abanico de técnicas de análisis espacial (SIG, cartografía digital, técnicas estadísticas ...) para la caracterización y demostración de estos procesos, es una de las principales aportaciones del presente trabajo. En conclusión, por un lado, la isleidad, entendida en términos de desconexión respecto del continente y de tamaño reducido de las islas, ha condicionado el menor grado de urbanización de la costa de Baleares respecto de la de las regiones continentales del área mediterránea cercana. Además, las islas más grandes, como Mallorca, y las mejor comunicadas con el exterior, como Mallorca o Ibiza, han alcanzado también mayores grados de urbanización que aquellas más pequeñas, como Formentera, o peor comunicadas, como Menorca o Formentera. Por otro lado, la condición insular ha sido un factor de atracción de la actividad turística, las islas son, en general, importantes destinos turísticos y las Baleares son uno de los principales del Mediterráneo. El turismo requiere de espacios de producción y como consecuencia ha impulsado la urbanización, generando nuevos modelos territoriales para cada una de las islas, dominados por la urbanización litoral y las áreas metropolitanas, aunque con matices y características particulares para cada una de ellas, en función del modelo territorial previo y de procesos y ritmos de transformación diferentes. ca
dc.description.abstract [eng] Since the mid-twentieth century, the Balearic Islands have experienced significant changes as a result of their incorporation into the global economy as a mass tourism destination. The urban expansion has been one of the major changes of the Balearics since the mid-fifties, whereas the archipelago’s urban cover in 2006 was five times larger than in 1956. This thesis has been focused on the study of the physical transformations of the Balearic space, as a result of urbanization during this period. Islandness, which is a function linked to the insular fact, and tourism have been two key factors that have conditioned the process of urbanization at the archipelago. The insular nature of the Balearic Islands is its main differential feature, for this reason we have tried to deepen into the notion of islandness. Current literature on island studies prioritizes the use of this concept to address all types of studies, instead of insularity, due to the negative connotations of the second. The term islandness, used in the context of human geography, includes both positive and negative connotations, which relates with openness the first and enclosurement the second. This research focuses on the analysis of how the opening and closuring forces have shaped urbanization. It is impossible to understand the phenomenon of the Balearic urbanization detached from tourism. The rapid growth of the tourism industry in the last 50 years, internationally, has had as main consequence on the evolution of urban areas highly dependent on tourism. This thesis attempts to give a joint response to explain how the two factors have conditioned urban development. This work is based on a solid statistical and cartographic basis, providing facts, figures and models that help to explain the phenomena. This work also presents a comparison between the different islands of the archipelago and it compares the islands of the Balearic archipelago with other island and coastal mainland regions. Finally, I have deployed a wide range of Techniques of Spatial Analysis (GIS, Digital Cartography, Statistical Techniques, etc.) in order to characterize and demonstrate these processes, being the use of such techniques one of the major contributions of this thesis. In conclusion, on the one hand, islandness, understood as a disconnection from the mainland and also in terms of the small size of the islands, has conditioned the lower degree of urbanization of the Balearic coast in comparison to the continental Mediterranean nearby regions. Furthermore, larger islands, such as Mallorca, and better communicated with the outside, such as Mallorca or Ibiza, have also reached higher degrees of urbanization than those smaller, like Formentera, or worse connected, like Menorca or Formentera. On the other hand, the island condition has been an attraction factor for the tourist industry. Generally, islands are important tourist destinations and the Balearic Islands are one of the main tourist spots of the Mediterranean. Tourism requires spaces of production and accordingly tourism has boosted urbanization. New territorial models have been developed with the advance of tourism at every island, which are dominated by coastal urbanization and metropolitan areas. However, every island has particular characteristics which depend on previous spatial patterns and processes and different rhythms of urban transformation. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.title Turisme, illeïtat i urbanització a les Illes Balears (1956-2006) ca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Urbanització ca
dc.subject.keywords Turisme ca
dc.subject.keywords Illeïtat ca
dc.subject.keywords Illes Balears ca
dc.subject.keywords Tècniques d’anàlisi espacial ca
dc.subject.keywords Ordenació del territori ca
dc.subject.udc 71 - Urbanisme. Paisatgisme, parcs i jardins ca
dc.subject.udc 9 - Geografia i història ca
dc.doctorat Doctorat en Història, Història de l'Art i Geografia (vigent)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics