Pràctica interdisciplinària: de la utopia a l'evidència

Show simple item record

dc.contributor Miró Bonet, Margalida
dc.contributor.author Tous Payeras, Caterina
dc.date.accessioned 2018-01-15T13:23:21Z
dc.date.available 2018-01-15T13:23:21Z
dc.date.issued 2018-01-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/4238
dc.description.abstract [cat] La pràctica col·laborativa interdisciplinària en salut es pot definir com un conjunt de professionals de la salut que treballen de forma conjunta i amb un objectiu comú: millorar l’estat de salut de les persones en totes les seves àrees. Aquesta revisió bibliogràfica pretén identificar l’impacte d’aquesta pràctica interdisciplinar damunt la qualitat d’atenció en salut. De la mateixa manera que l’interessa determinar com afecta aquesta pràctica als propis professionals, quina relació eficàcia/eficiència té respecte al sistema sanitari i distingir quines són les opinions que en tenen els pacients. La metodologia usada ha estat una recerca bibliogràfica a les bases de dades PubMed, PsyInfo, LILACS, EBSCOhost i Cochrane, així com una recerca de bibliografia inversa. Dels 24 articles seleccionats s’ha fet una anàlisi temàtic i crític dels continguts. Com a conclusió, destacam l’evidència d’un impacte en salut positiu per part de la pràctica interdisciplinària sobre la qualitat d’atenció. Així com també l’aparició de beneficis clars tant per part dels professionals com per part del sistema sanitari i dels pacient tractats. En contraposició, s’explica la necessitat d’un major interès per l’opinió del pacient i per la formació de futurs professionals dins l’àmbit de la interdisciplinarietat. ca
dc.description.abstract [eng] Collaborative interdisciplinary practice in health can be defined as a set of health professionals working together and with a common goal: to improve the health status of people in all areas. This bibliographic review aims to identify the impact of this interdisciplinary practice on the quality of health care. In the same way that it is interested in determining how this practice affects the professionals themselves, what relationship efficiency/effectiveness has with respect to the health system and to distinguish what are the opinions that patients have. The methodology used has been a bibliographic search in the databases PubMed, PsyInfo, LILACS, EBSCOhost and Cochrane, as well as a search of reverse bibliography. Of the 24 selected articles, a thematic and critical analysis of the contents has been made. In conclusion, we highlight the evidence of a positive health impact of interdisciplinary practice on quality of care. As well as the appearance of clear benefits both by the professionals as well as by the health system and the patients treated. In contrast, it explains the need for a greater interest in the opinion of the patient and the training of future professionals in the field of interdisciplinarity. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject.other qualitat d’atenció ca
dc.subject.other pràctica interdisciplinària ca
dc.subject.other impacte ca
dc.subject.other professionals de la salut ca
dc.title Pràctica interdisciplinària: de la utopia a l'evidència ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics