Distance to the marine protected area boundary predicts the naïve behaviour to the recreational fishing gears in a Mediterranean exploited fish species

Show simple item record

dc.contributor Ramon Pérez de Rada, Guillem
dc.contributor.author Puiggròs Cifre, Antoni
dc.date.accessioned 2015-06-08T12:18:04Z
dc.date.available 2015-06-08T12:18:04Z
dc.date.issued 2015-06-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/1075
dc.description.abstract [eng] Marine Protected Areas (MPA's) play a key role enhancing and maintaining natural wild populations subjected to human disturbances thorough exporting biomass, in form of adults and early life-stages, to surrounded areas. This exported biomass keeps stable the biodiversity of populations exposed to the impact of human (fishing, pollution, habitat loss ...). Also, it allows the enrichment of surrounded areas to the MPA, directly increasing catch rates by commercial and recreational fisheries; and therefore the MPA's supposes ecological and economic benefits. In a recent study, focused on spear-fishing (Januchowski-Hartley et al., 2013), it has been observed that the biomass exported outside the reserve has a high degree of boldness and curiosity to the fishing gears due the strict control of fishing activities performed inside the protected area, even this fish biomass has become more vulnerable to fishing years. In this study, it has been done an study the Palma Bay Marine reserve where the researchers wanted to check if the same pattern occurs in recreational fishing as hook and line, through an autonomous underwater video recording device, for the species Serranus scriba, Diplodus annularis, Coris julis and Chromis chromis; using the distance to the boundary (D) as a independent variable and a parameter named as Latency Time (LT), time taken for an individual since that appears to bite the bait, as a dependent variable. The most significant obtained results are from Serranus scriba: individuals located in close areas to the MPA show low values, and as the D increases so does the LT. So, D can act as an indicative of fish behavior as S. scriba front recreational fishing. These results contradict, in part, with conservationist origin of MPA as biomass exported to outside the reserve has a lower probability to survive from fishing. ca
dc.description.abstract [cat] Les Àrees Marines Protegides (MPA) exerceixen un paper fonamental en la millora i manteniment de les poblacions naturals d'espècies exportant biomassa, en forma d'individus adults i fases primerenques del desenvolupament, a àrees subjacents explotades per la pesca. Aquesta biomassa exportada manté estable la biodiversitat de les poblacions exposades a l'impacte de l'home (pesca, contaminació, pèrdua de habitats...). A més provoca directament l'augment de la ràtio de captures per part de la pesca comercial i recreativa; per tant, les MPA's tenen beneficis tant ecològics com econòmics. Un estudi recent, orientat a la pesca submarina, (Januchowski-Hartley et al., 2013) ha observat que la biomassa exportada fora de la reserva, presenta un alt grau d'atreviment i curiositat degut al estricte control de les activitats pesqueres realitzades dins la zona de protecció i una major vulnerabilitat a les arts de pesca. Les poblacions de peixos no estan tant habituades com les de fora a aquestes activitats, de manera que els peixos exportats a l'exterior són els primers en ser capturats. En aquest treball, s'ha realitzat un estudi a la Reserva Marina de la Badia de Palma mitjançant una tècnica de gravació submarina per comprovar si es dóna el mateix patró per a la pesca recreativa de volantí per a les espècies Serranus scriba, Diplodus annularis, Coris julis i Chromis chromis; utilitzant la distancia a la reserva (D) com a variable independent i el Latency Time (LT), temps que tarda un individu des que apareix fins que mossega l'esca, com a variable dependent. Els resultats obtinguts més significatius són els de Serranus scriba: els individus localitzats a zones properes de la MPA mostren valors baixos de LT, i a mesura que s'incrementa la D els valors augmenten. D'aquesta manera, la D pot actuar com a indicatiu del comportament d' espècies com S. scriba front a la pesca recreativa. Aquests resultats s'oposen, en part, a l'origen conservacionista de les MPA ja que la biomassa exportada fora de la reserva té una probabilitat molt baixa de sobreviure a la pesca. ca
dc.language.iso eng ca
dc.subject 57 - Biologia
dc.subject 59 - Zoologia
dc.subject 574 - Ecologia general i biodiversitat
dc.subject 502 - Natura. Estudi, conservació i protecció de la natura
dc.title Distance to the marine protected area boundary predicts the naïve behaviour to the recreational fishing gears in a Mediterranean exploited fish species ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Behaviour ca
dc.subject.keywords Comportament ca
dc.subject.keywords Comportamiento ca
dc.subject.keywords Marine protected areas ca
dc.subject.keywords Àrees marines protegides ca
dc.subject.keywords Areas marinas protegidas ca
dc.subject.keywords Recerational fishing ca
dc.subject.keywords Pesca recreativa ca
dc.subject.keywords Spillover ca
dc.subject.keywords Excedent ca
dc.subject.keywords Excedente ca
dc.subject.keywords Survival analysis ca
dc.subject.keywords Anàlisi de supervivència ca
dc.subject.keywords Análisis de supervivencia ca
dc.subject.keywords Distance to the boundary (D) ca
dc.subject.keywords Distància de la frontera ca
dc.subject.keywords Distancia de la frontera ca
dc.subject.keywords Latency time (LT) ca
dc.subject.keywords Temps de latència ca
dc.subject.keywords Tiempo de latencia ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics