Anàlisi dels ritmes circadiaris en cavalls de munta abans i després de competicions

Show simple item record

dc.contributor Nicolau Llobera, María Cristina
dc.contributor.author Salas Balle, Maria Rosa
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-05-02T09:35:02Z
dc.date.available 2018-05-02T09:35:02Z
dc.date.issued 2018-05-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/145718
dc.description.abstract [cat] Els ritmes circadiaris són oscil·lacions de las variables biològiques en intervals regulars de temps. Aquests ritmes circadiaris establerts pel rellotge biològic localitzat en el nucli supraquiasmàtic (NSQ) de l’hipotàlem, es poden mantenir al llarg del temps gràcies a sincronitzadors externs com el cicle foscor-llum o es poden veure alterats per mals costums en l'estil de vida o l'estrès, ja que l'organisme reacciona de manera específica davant els agents ambientals nocius capaços d'alterar l'equilibri del ritme biològic quotidià. L'alteració en la seqüència o ordre d'aquets ritmes biològics té efectes negatius en processos fisiològics com la son-vigília, funcions de vital importància en els ésser vius. L'objectiu d'aquest estudi va ser comparar els ritmes circadiaris dels cavalls en la seva vida quotidiana amb els cavalls en competició de salts d'obstacles. Es varen realitzar dues proves. La primera prova, va mesurar l'activitat, la temperatura i l'exposició al llum de set cavalls en estat basal al llarg de quatre dies. La segona, amb una durada de set dies, va mesurar l'activitat, la temperatura i l'exposició al llum de tres cavalls en condicions d’estrès. Els resultats finals discutits en aquest treball mostren una alta variabilitat en l’activitat física dels cavalls en els tres estats; detecten marcades diferències de temperatura entre el dia i la nit durant el període de competició i posen de manifest que la regulació d’activitat i temperatura dels cavalls sotmesos a l’estrès de la competició respon més a factors externs semblants al d’un atac depredador que no a la regulació circadiaria. ca
dc.description.abstract [eng] Circadian rhythms are biological variables of oscillations in regular intervals of time. The circadian rhythms, established by the biological clock which is in the suprachiasmatic nucleus (SCN) of the hypothalamus, can be kept over time thanks to external synchronizers such as dark-light cycle phases wich can be altered by bad lifestyle habits or stress, making the body react specifically against harmful environmental agents capable of altering the balance of daily biological rhythms. The alteration in the sequence or order of these biological rhythms has negative effects on physiological processes such as sleep-wakefulness, functions of vital importance for any living being. The aim of this study was to compare the circadian rhythms of the horses in their everyday life with competitive horses. Two tests were carried out. The first test was to measure the activity, temperature and exposure to light by seven horses in basal state over the course of four days. The second of them, with a duration of seven days, measured activity, temperature and exposure to light of three horses under stress conditions. The final results of this study show a high variability in the physical activity of horses in the three states; they detect differences in temperature between the day and night, during the contest/competition period and show that the activity and temperature regulation of the horses subjected to the stress of the competition responds more to external factors similar to an attack of a Predator and not to circadian regulation. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.subject.other Ritme circadiari ca
dc.subject.other Ritme son-vigília ca
dc.subject.other Cavalls ca
dc.subject.other Temperatura ca
dc.subject.other Estrès ca
dc.title Anàlisi dels ritmes circadiaris en cavalls de munta abans i després de competicions ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics