Motivation and Multiple Intelligences in the EFL Classroom: A Case Study of 4th of ESO Students in a High-School in Majorca

Show simple item record

dc.contributor Jacob Abad, Karen Lesley
dc.contributor.author Socias Llabrés, Margarita María
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2019-01-25T12:11:46Z
dc.date.available 2019-01-25T12:11:46Z
dc.date.issued 2018-02-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148857
dc.description.abstract [eng] This study addresses different issues concerning teaching and learning at secondary education. Therefore, it encompasses a variety of active teaching methodologies such as Project-Based Learning (PBL), Multiple Intelligences (MI) and cooperative learning. First, it provides an overview of relevant concepts and authors that have set the path towards innovative teaching. Second, it attempts to determine the existence of a typical profile of intelligence in students who take their last year of compulsory secondary education, that is, 4th of E.S.O. The study was carried out during the academic year 2016-2017 in Beat Ramon Llull in Inca, a high-school where students are grouped according to the branch they take, that is, applied or academic. To do so, having analysed and considered the educational implications of Howard Gardner’s Theory of Multiple Intelligences, a diverse number of students of each class completed a series of questionnaires which deal with different aspects that may have an impact on the student’s acquisition of English as a Foreign Language (EFL). On the one hand, the questionnaires analysed the role that motivation plays in the EFL classroom. On the other hand, the research was narrowed down to establishing a common profile regarding multiple intelligences depending on the branch chosen by such students. Thus, the purpose of this study was to analyse and compare the results obtained in order to see if there is any correlation between the subjects taken and the intelligences that significantly prevail over the rest in each class. Apart from seeing the distinct profiles of intelligence exhibited, this research also led to see the main strengths and weaknesses of each group of students. Finally, a didactic proposal considering the main principles of Project-Based Learning, Gardner’s Multiple Intelligences and cooperative learning strategies will be designed. ca
dc.description.abstract [cat] Aquest estudi aborda diversos temes sobre l’ensenyament i l’aprenentatge a l’Educació Secundària. Per tant, es farà referència a una sèrie de metodologies actives com ara el treball per projectes, les intel·ligències múltiples i l’aprenentatge cooperatiu. En primer lloc, l’estudi proporciona una breu descripció de conceptes i autors que han establert les bases de l’ensenyament innovador. En segon lloc, aquest estudi pretén determinar l’existència d’un perfil típic d’intel·ligència en estudiants que cursen el seu darrer any d’Educació Secundària Obligatòria (4t d’ESO). L’estudi es va dur a terme durant el curs acadèmic 2016 – 2017 al col·legi Beat Ramon Llull d’Inca, on els alumnes són agrupats segons la branca que elegeixen, és a dir, ensenyances aplicades o ensenyances acadèmiques. Així doncs, una vegada analitzades i considerades les implicacions educatives de la Teoria sobre les Intel·ligències Múltiples de Howard Gardner, un divers nombre d’estudiants de cada classe va completar una sèrie de qüestionaris, els quals tracten diferents aspectes relacionats amb l’adquisició de l’anglès com a llengua estrangera. D’una banda, els qüestionaris pretenen analitzar el paper que té la motivació a l’aula d’anglès. D’altra banda, l’estudi es redueix a establir un perfil comú en relació a les intel·ligències múltiples dels estudiants depenent de la branca que cursen. Per aquest motiu, l’objectiu de l’estudi és analitzar i comparar els resultats obtinguts per tal de veure si hi ha alguna correlació entre les assignatures cursades i les intel·ligències que predominen significativament sobre la resta a cada classe. A part de veure els distints perfils d’intel·ligència exhibits, aquesta investigació va conduir a definir les principals fortaleses i debilitats de cada grup d’estudiants. Finalment, l’estudi inclou una proposta didàctica dissenyada en funció dels resultats obtinguts i que, com a conseqüència, pretén aplicar el principis del treball per projectes, les intel·ligències múltiples de Gardner i l’aprenentatge cooperatiu. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso eng ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.title Motivation and Multiple Intelligences in the EFL Classroom: A Case Study of 4th of ESO Students in a High-School in Majorca ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-12-19T10:27:45Z
dc.subject.keywords Multiple Intelligences
dc.subject.keywords Motivation
dc.subject.keywords English as a Foreign Language
dc.subject.keywords Project-Based Learning
dc.subject.keywords Cooperative learning


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record