Aspectos jurídico-mercantiles de la suscripción de Servicios de computación en la nube por pequeños empresarios; en particular, implicaciones en el sector turístico

Show simple item record

dc.contributor.author Rosselló Rubert, Francisca María
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2019-02-05T11:34:45Z
dc.date.available 2019-02-05T11:34:45Z
dc.date.issued 2019-02-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/148928
dc.description.abstract [spa] Aquesta tesi doctoral es centra en la contractació de serveis de computació al núvol en la modalitat d'implementació pública per part del petit empresari, que té lloc en línea i a través de condicions generals. La modalitat de núvol públic permet al petit empresari una implementació económica i senzilla de recursos de computació que es reben mitjançant Internet, on el proveïdor s'encarrega de l'adquisició, manteniment i actualització dels sistemes informàtics que sustenten el servei. El nostre treball pretén donar un tractament uniforme als continguts més habituals dels contractes cloud no negociats, i especialment, a les obligacions que integren la relació jurídica entre petit empresari suscriptor i proveïdor dels serveis. D'altra banda, es vol determinar la naturalesa jurídica que es correspongui amb la generalitat dels contractes de núvol públic. Per finalitzar, es proposen solucions a la problemàtica específica derivada d'aquests nous i habituals contractes, relacionades amb la titularitat de les dades migrades, la protecció de la privacitat i el destí de les dades remanents als sistemes del proveïdor quan el contracte s'hagi extingit. Pel que fa als contractes cloud que suscriu el petit empresari del sector turístic, volem recollir els serveis d'implementació de núvol públic més populars, i identificar-ne els aspectes que resulten especialment problemàtics, com la continuitat del servei i els factors de disponibilitat o les repercusions a la reputació de l'establiment o servei turístic. ca
dc.description.abstract [cat] Esta tesis doctoral se centra en la contratación de servicios de computación en la nube en su modalidad de implementación pública por parte del pequeño empresario, que tiene lugar en línea y a través de condiciones generales. La modalidad de nube pública permite al pequeño empresario una implementación económica y sencilla de recursos de computación, que recibirá a través de Internet, y en la cual el proveedor se encargará de adquirir, mantener y actualizar los sistemas informáticos que sustentan el servicio. Nuestro trabajo pretende dar un tratamiento uniforme a los contenidos más habituales de los contratos de computación en la nube no negociados, y, especialmente, a las obligaciones que integran la relación jurídica entre el pequeño empresario suscriptor y el proveedor de servicios. Por otra parte, se quiere determinar la naturaleza jurídica que corresponda a la generalidad de contratos de nube pública. Para acabar, se proponen soluciones a la problemática específica derivada de estos nuevos y extendidos contratos, relacionadas con la titularidad de los datos migrados, la protección de la privacidad y el destino de los datos remanentes en los sistemas del proveedor una vez que el contrato haya llegado a su fin. Respecto de los contratos cloud suscritos por el pequeño empresario del sector turístico, queremos identificar los servicios de implementación de nube pública más populares, y analizar aquellas cuestiones que resulten especialmente delicadas, como la continuidad del servicio y el factor de disponibilidad o las repercusiones en la reputación del establecimiento o servicio turístico. ca
dc.description.abstract [eng] This doctoral thesis focuses on the contracting of Cloud Computing services in its modality of public implementation by the small entrepreneur, which takes place online and through general conditions. The public cloud mode allows the small business owner an economic and simple implementation of computer resources, which will be received through the Internet, and in which the provider will be responsible for acquiring, maintaining and updating the computer systems that support the service. Our work aims to provide a uniform treatment of the most common contents of non-negotiated Cloud Computing contracts, and especially the obligations that integrate the legal relationship between the small subscriber and the service provider. On the other hand, we want to determine the legal nature that corresponds to the generality of public cloud contracts. Finally, solutions to the specific problems arising from these new and extended contracts related to the ownership of the migrated data, the protection of privacy and the destination of the remaining data in the supplier's systems are proposed, once the contract has been ended. Regarding the cloud contracts signed by the small business owner of the tourism sector, we want to identify the most popular public cloud deployment services, and analyze those issues that are especially sensitive, such as the continuity of the service and the availability factor or the impact on the reputation of the establishment or tourist service. ca
dc.format application/pdf
dc.format.extent 355 ca
dc.language.iso spa ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.title Aspectos jurídico-mercantiles de la suscripción de Servicios de computación en la nube por pequeños empresarios; en particular, implicaciones en el sector turístico ca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 34 - Dret ca
dc.subject.udc 349 - Branques especialitzades del dret. Matèries legals vàries ca
dc.subject.ac Dret ca
dc.contributor.director Martínez Nadal, Apol·lònia
dc.contributor.tutor Martínez Nadal, Apol·lònia


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics