Proposta d’intervenció en dificultats del llenguatge a través de l’educació emocional

Show simple item record

dc.contributor Aguilar Mediavilla, Eva María
dc.contributor.author Fernández Baeza, Esther
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-05-25T21:25:19Z
dc.date.available 2020-05-25T21:25:19Z
dc.date.issued 2020-05-25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/152586
dc.description.abstract [cat] Al llarg dels anys, són molts els autors que han intentat establir una relació entre el llenguatge i la intel·ligència emocional. La majoria dels estudis realitzats han demostrat l’impacte de les emocions en el desenvolupament de les persones, incloent-hi el llenguatge. D’acord amb això, l’objectiu d’aquest treball és proposar i realitzar una intervenció destinada a treballar l’educació emocional en nins amb dificultats en el llenguatge, i així poder analitzar els seus possibles efectes. La mostra està formada per 49 nins d’edats compreses entre 9 i 13 anys. Prèviament a la realització de la intervenció es va administrar un pre-test per avaluar el nivell emocional dels nins. A partir d’aquest, es va elaborar una intervenció per donar resposta a les necessitats emocionals dels infants. Finalment, es va tornar a avaluar el nivell emocional de la mostra amb un post-test per analitzar els efectes produïts després de la intervenció. Després de realitzar una anàlisi exhaustiva, els resultats mostren una evolució positiva de la mostra, però no són suficientment congruents per afirmar que aquest canvi sigui gràcies a la intervenció. Per tant, és necessari repetir l’estudi amb un grup de control que pugui verificar l’evolució positiva d’aquesta mostra gràcies a la intervenció realitzada. ca
dc.description.abstract [eng] Over the years, many authors have attempted to establish a relationship between language and emotional intelligence. Most of the studies have demonstrated the impact of emotions on people's development, including language. Accordingly, the aim of this paper is to propose and carry out an intervention aimed at working on emotional education in children with language difficulties, and thus be able to analyze their possible effects. The sample studied consists of 49 children aged between 9 and 13 years. Before to carrying out the intervention, a pre-test was administered to evaluate the emotional level of children. From this, an intervention was elaborated to respond to the emotional needs of children. Finally, the emotional level of the sample was re-evaluated with a post-test to analyse the effects produced after the intervention. After completing a thorough analysis, the results show a positive evolution of the sample, but they are not sufficiently congruent to affirm that this change is thanks to the intervention. Therefore, it is necessary to repeat the study with a control group that can verify the positive evolution of this sample thanks to the intervention carried out. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Educació Emocional ca
dc.subject.other Emocions ca
dc.subject.other Llenguatge ca
dc.subject.other Intervenció ca
dc.subject.other Educació Primària ca
dc.subject.other Emotional Education ca
dc.subject.other Emotions ca
dc.subject.other Language ca
dc.subject.other Intervention ca
dc.subject.other Primary Education ca
dc.title Proposta d’intervenció en dificultats del llenguatge a través de l’educació emocional ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record