Relació entre les dificultats de l’adquisició del llenguatge i l’assetjament escolar

Show simple item record

dc.contributor Adrover Roig, Daniel
dc.contributor.author Jiménez Aguiló, José David
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2021-02-04T10:23:11Z
dc.date.available 2021-02-04T10:23:11Z
dc.date.issued 2021-02-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/154962
dc.description.abstract [cat] Aquest Treball de Fi de Grau (TFG) d‟Educació Primària planteja una proposta d‟estudi de la relació entre les dificultats d'adquisició del llenguatge i l'assetjament escolar i, a més, aporta una revisió exhaustiva de la literatura científica relacionada amb el tema esmentat. Inicialment, l‟objectiu era dur a terme l‟estudi però, ateses les circumstàncies derivades de la crisi sanitària originada per la COVID-19, finalment no es va poder realitzar. Els estudis actuals han mostrat que les dificultats d'adquisició del llenguatge i de la comunicació representen un factor de risc cap a la victimització i el rebuig dels iguals. Els resultats d'aquests estudis han posat de manifest la pobresa de les habilitats socials en infants amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL o DLD –Developmental Language Disorder–, en la seva nomenclatura actual), aspecte que els fa potencialment vulnerables a ser víctimes d'assetjament escolar. Aquests fenòmens poden tenir conseqüències negatives a mitjà i llarg termini sobre el rendiment acadèmic i el benestar psicològic dels afectats. A més, la literatura científica assenyala l'existència d'altres factors emocionals, cognitius i temperamentals, que poden tenir un paper modulador en el desencadenament, el manteniment, així com en la repercussió de l'assetjament escolar sobre les víctimes. Així doncs, en aquest TFG queda patent una proposta d‟investigació amb pautes clares d‟actuació per poder-lo desenvolupar quan la situació social i sanitària ho permeti. ca
dc.description.abstract [spa] Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) de Educación Primaria plantea una propuesta de estudio de la relación entre las dificultades de adquisición del lenguaje y el acoso escolar y, además, aporta una revisión exhaustiva de la literatura científica relacionada con el tema mencionado. Inicialmente, el objetivo era llevar a cabo el estudio pero, debido a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria originada por la COVID-19, finalmente no se pudo realizar. Los estudios actuales han mostrado que las dificultades de adquisición del lenguaje y de la comunicación representan un factor de riesgo hacia la victimización y el rechazo entre iguales. Los resultados de estos estudios han puesto de manifiesto la pobreza de las habilidades sociales en niños con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL o DLD –Developmental Language Disorder–, en su nomenclatura actual), aspecto que los hace potencialmente vulnerables a ser víctimas de acoso escolar. Estos fenómenos pueden tener consecuencias negativas a medio y largo plazo sobre el rendimiento académico y el bienestar psicológico de los afectados. Además, la literatura científica señala la existencia de otros factores emocionales, cognitivos y temperamentales, que pueden tener un papel modulador en el desencadenamiento, el mantenimiento, así como en la repercusión del acoso escolar sobre las víctimas. Así pues, en este TFG queda patente una propuesta de investigación con pautas claras de actuación para poderlo desarrollar cuando la situación social y sanitaria lo permita. ca
dc.description.abstract [eng] This final project for a degree in Primary School Teaching is a study proposal about the relationship between language acquisition difficulties and bullying and, in addition, it provides an exhaustive review of the scientific literature related to the aforementioned topic. Current studies have shown that language acquisition and communication difficulties represent a risk factor for victimization and rejection among equals. The results of these studies have revealed the poverty of social skills in children with Specific Language Disorder (SLD or DLD –Developmental Language Disorder–, in its current nomenclature), an aspect that makes them potentially vulnerable to being victims of bullying. These phenomena can have negative medium and long-term consequences on the academic performance and psychological well-being of those affected. Furthermore, the scientific literature indicates the existence of other emotional, cognitive and temperamental factors, which may have a modulating role in activation, maintaining, as well as in the impact of bullying on victims. Initially, the objective was to carry out this study but, due to the circumstances resulting from the health crisis caused by COVID-19, it has not been possible to do. Consequently, this final project includes a research proposal with clear guidelines to take into account in order to develop it when the social and health situation allows it to be possible. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Dificultats de l'adquisició del llenguatge, assetjament escolar, habilitats socials, factors emocionals, victimització ca
dc.title Relació entre les dificultats de l’adquisició del llenguatge i l’assetjament escolar ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics