Efectos de una intervención individualizada en entrenadores para la mejora del juego limpio y los valores en el deporte a través del programa “posam valors a l'esport”

Show simple item record

dc.contributor.author Bermejo Díaz, José Manuel
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2021-11-25T12:18:38Z
dc.date.available 2021-11-25T12:18:38Z
dc.date.issued 2021-11-25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/156265
dc.description.abstract [cat] L'esport escolar és un context ideal per a desenvolupar la personalitat i per obtenir respecte dels iguals. Un esport educatiu que transmet valors de superació personal, esforç i diversió. Actualment, hi ha àmplies evidències que demostren que el fair-play en la iniciació esportiva es veu compromès. La tendència d'imitar el model d’esport professional és una realitat. Els entrenadors i les entrenadores tenen una extraordinària influència en els esportistes; els seus valors són imitats no només en l'ambient esportiu. Els programes d'intervenció socioeducativa a entrenadors esdevenen una oportunitat per estructurar els valors de l'esport d'iniciació. L'objectiu general d'aquest estudi va ser demostrar la idoneïtat de la implementació d'una intervenció individualitzada en entrenadors per, posteriorment, millorar l'estil de comunicació i amb això, percebre una millora en el fair-play dels esportistes i una disminució de conductes antisocials en l'esport. Els Principals resultats i conclusions van ser: - El factor diversió va millorar després de la intervenció. Van disminuir els factors d'astúcia, engany i victòria després del programa. El factor joc dur va augmentar els seus valors després de la intervenció. - Hi ha d'haver una continuïtat en aquests programes ja que són vigents les conductes antisocials en l'esport d'iniciació. - Tots els professionals de l'educació esportiva han de seguir treballant per aconseguir un clima motivacional de mestratge fonamentat en el compromís, l'esforç i l'adquisició de les habilitats. ca
dc.description.abstract [spa] El deporte escolar es un contexto ideal para desarrollar la personalidad y para obtener respeto de los iguales. Un deporte educativo que transmite valores de superación personal, esfuerzo y diversión. Actualmente, hay amplias evidencias que demuestran que el fair-play en la iniciación deportiva se ve comprometido. La tendencia de imitar el modelo de deporte profesional es una realidad. Los entrenadores y las entrenadoras tienen una extraordinaria influencia en los deportistas; sus valores son imitados no solo en el ambiente deportivo. Los programas de intervención socioeducativa a entrenadores se convierten en una oportunidad para estructurar los valores del deporte de iniciación. E l objetivo general de este estudio fue d emostrar la idoneidad de la implementación de una intervención individualizada en entrenadores para, posteriormente, mejorar el estilo de comunicación y con ello, percibir una mejora en el fair play de los deportistas y una disminución de conductas antisoc iales en el deporte. Los principal e s resultados y conclusions fueron: - El factor diversión mejoró tras la intervención. Disminuyeron los factores de astucia, engaño y victoria después del programa. El factor juego duro aumentó sus valores tras la intervenci ón. - Debe haber una continuidad en estos programas ya que son vigentes las conductas antisociales en el deporte de iniciación. - Todos los profesionales de la educación deportiva deben seguir trabajando para conseguir un clima motivacional de maestría fundame ntado en el compromiso, el esfuerzo y la adquisición de las habilidades. ca
dc.description.abstract [eng] School sports are an ideal context to develop personality and to obtain respect from equals. An educational sport that transmits values of self-improvement, effort and fun. Currently, there is ample evidence to show that fairplay in youth sports is compromised. The tendency to imitate the professional sport model is evidence. Coaches have an extraordinary influence on athletes; their values are imitated not only in the sports environment. The programs of socioeducational intervention to trainers become an opportunity to structure the values of the initiation sport. The general objective of this study was to demonstrate the suitability of the implementation of an individualized intervention in trainers to subsequently improve the communication style and with that, perceive an improvement in the fair-play of athletes and a decrease in antisocial behaviors in sport. The main results and conclusions were: - The fun factor improved after the intervention. Gamesmanship, cheating and victory factors decreased after the program. The hard play factor increased its values after the intervention. - There must be continuity in these programs since antisocial behaviors are in force in youth sports. - All sports education professionals must continue working to achieve a motivational climate of expertise based on commitment, effort and acquisition of skills. ca
dc.format application/pdf
dc.format.extent 147 ca
dc.language.iso spa ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.other Entrenador ca
dc.subject.other Programa d’intervenció ca
dc.subject.other Esport base ca
dc.subject.other Victòria ca
dc.subject.other Joc dur ca
dc.subject.other Engany ca
dc.subject.other Astúcia ca
dc.subject.other Fair-play ca
dc.title Efectos de una intervención individualizada en entrenadores para la mejora del juego limpio y los valores en el deporte a través del programa “posam valors a l'esport” ca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 17 - Ètica. Filosofia pràctica ca
dc.subject.udc 3 - Ciències socials ca
dc.subject.udc 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject.udc 79 - Diversions. Espectacles. Cinema. Teatre. Dansa. Jocs. Esports ca
dc.subject.ac Motivació, actituds i comportaments a l’esport ca
dc.contributor.director Ponseti Verdaguer, Francisco Javier
dc.contributor.director Borrás Rotger, Pere Antoni
dc.contributor.tutor Vidal Conti, Josep
dc.doctorat Doctorat en Educació


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record