El mètode Glifing com a eina per a la millora de la lectura a l’etapa d’Educació Secundària

Show simple item record

dc.contributor De la Iglesia Mayol, Begoña
dc.contributor.author Abella Morales, Almudena
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2021-12-10T09:49:34Z
dc.date.issued 2020-06-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/156397
dc.description.abstract [cat] El gran desafiament de l'educació és el de ser capaç de donar resposta de qualitat a tots i cadascun dels alumnes per a garantir el seu èxit i benestar. Aconseguir que els alumnes tenguin un bon rendiment en la lectura és un dels grans objectius del sistema educatiu. L’informe PISA (Programme for International Student Assessment) exposa que les mancances en comprensió lectora comprometen de manera molt significativa el principi d’aprenentatge al llarg de la vida i afegeix, que els nivells baixos en competència lectora són un predictor molt fiable del fracàs escolar posterior de l’alumne (Ferrer, 2009). En general, la professió docent fa anys que reconeix l’existència d’una relació directa entre l’hàbit lector i l’èxit escolar: la majoria dels alumnes que són lectors habituals reïxen en els estudis. Aquest estudi té per objectiu analitzar el mètode glifing de manera grupal com a eina complementària per a la millora de les habilitats lectores dels alumnes d’un centre d’Educació Secundària Obligatòria (ESO). La finalitat general d’aquesta investigació és la de proposar des del Department d’Orientació d’un Institut d’Educació Secundària una intervenció útil per a la prevenció i intervenció de dificultats en el procés de lectura per aconseguir un millor rendiment acadèmic. La principal conclusió de l'estudi és que el mètode glifing és un recurs motivador per l’alumnat i que aquest recurs evidencia millores en el rendiment lector dels alumnes, i conseqüentment, en el rediment acadèmic. Més a més, una altra conclusió rellevant és la existència d’un buit en la literatura pel que fa a corpus teòric, que expliqui el conjunt de fenòmens i factors associats, no sols amb la generalització de les TIC a gran escala en els sistemes escolars, sinó també que expliqui o conceptualitzi com es generen processos d'innovació i millora educativa treballant amb ordinadors en els centres i aules. ca
dc.description.abstract [eng] The big challenge of the nurture is the of capable being to give response of quality at all the pupils to guarantee his success And welfare. The importance of the reading and of the scripture at the ongoing world is innegable. Achieve that the pupils acquire a good performance at the reading is one of the big aims of the educational system. This importance explains since can find many of surveys that relate the school flop with a low performance at the reading. In general, the educational profession makes years that recognises the existence of a direct account among the habit reader and the school success: most of the pupils that are habitual readers succeed at the surveys. This survey has for objective analyse the method glifing of mode grupal as a complementary tool for the improvement of the enabled readers of the pupils of a centre of Obligatory Secondary Nurture (ESO). The general purpose of this inquest is the to propose since the Department of Orientation of an Institute of Secondary Nurture an useful intervention for the prevention and intervention of difficulties in the process of reading to achieve a better academic performance. The principal conclusion of the survey is that the method glifing is a motivating resource for the students and that this resource evidencia improvements at the performance reader of the pupils, And consistently, at the rediment academic. More besides, another conclusion relevant is the existence of a void at the literature regarding sufficient theoretic corpus systematised that it explain the pool of phenomenons and factors associated no only with the generalisation of the TIC on a large scale at the school systems, but also that it explain or conceptualise how generate processes of innovation and educational improvement working with computers at the centres and classrooms. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other dificultats d’aprenentatge en la lectura ca
dc.subject.other l’etapa d’Educació Secundària ca
dc.subject.other mètode Glifing ca
dc.subject.other recurs didàctic ca
dc.subject.other èxit acadèmic ca
dc.subject.other learning difficulties ca
dc.subject.other reading in the Secondary School ca
dc.subject.other Glifing method ca
dc.subject.other teaching resource ca
dc.subject.other academic achievement ca
dc.title El mètode Glifing com a eina per a la millora de la lectura a l’etapa d’Educació Secundària ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.date.updated 2021-06-30T11:01:17Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics