Reflexes de les dinàmiques capitalistes globals a l’illa de Mallorca. Canvis en ocupació i usos del sòl: el cas des Fangar

Show simple item record

dc.contributor Blázquez Salom, Macià
dc.contributor.author Cabrer Rosselló, Xavier
dc.date.accessioned 2016-07-01T08:51:36Z
dc.date.available 2016-07-01T08:51:36Z
dc.date.issued 2016-07-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2072
dc.description.abstract [cat] El capitalisme , turisme, urbanisme, territori i la naturalesa han tingut una estreta relació al llarg del temps. Aquest lligam es veu reflectit a l ’illa de Mallorca. Per entendre l’estat actual d’aquesta relació en què es troben les Illes Balears primer de tot hem d’entendre les dinàmiques capitalistes globals on la mercantilització i privatització han jugat un paper esp ecial. Mallorca, al gaudir d’u n a situació semi perifèrica dins el sistema món i al ser un espai singular s’ha vist involucrada dins les tendències que regeixen el capitalisme. En aquest context , al sud - est de Mallorca trobam la finca des Fangar, un exemple que ens serveix per explicar totes aquestes dinàmiques a una escala local. També observam com la defensa de la naturalesa ha acabat en mans de les elits capitalistes. Sota la bandera verda de la conservació de la naturalesa , persones famoses i vinculades amb les grans corporacions tra nsnacionals s’han apoderat dels espai més privilegiats de Mallorca ca
dc.description.abstract [eng] Capitalism, tourism, urban planning, land and nature have had a close relationship over time. This link is reflected on the island of Mallorca. To understand the current state of this relationship, in the Balearic Islands, we must understand the dynamics o f global capitalism, commodification and privatization that have played a special role. Mallorca has a situation in a semi peripheral system in the world. Unique space has been involved in the trends that govern capitalism. In this context, south - east of M allorca is located Es Fangar, an example that serves to explain some of these dynamics to a local level. Also we can see how the defence of nature ended in the hands of the capitalist elites. Under the green baton of nature famous people associated with la rge transnational corporations have taken most privileged space of Mallorca. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Geografia ca
dc.title Reflexes de les dinàmiques capitalistes globals a l’illa de Mallorca. Canvis en ocupació i usos del sòl: el cas des Fangar ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Capitalisme ca
dc.subject.keywords Espai rural ca
dc.subject.keywords Elits ca
dc.subject.keywords Es Fangar ca
dc.subject.keywords Privatització ca
dc.subject.keywords Capitalism ca
dc.subject.keywords Rural areas ca
dc.subject.keywords Privatization ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record