Animació a la lectura i àlbums il·lustrats

Show simple item record

dc.contributor Valriu Llinàs, Caterina
dc.contributor.author Font Bergas, Catalina Laura
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2017-11-02T13:12:30Z
dc.date.available 2017-11-02T13:12:30Z
dc.date.issued 2017-11-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2915
dc.description.abstract [cat]En aquest treball es parla, principalment, de l'animació a la lectura a les escoles a traves d'àlbums il·lustrats. Comença explicant que és el concepte de lectura, com s'aprèn a llegir i la relació entre text i imatge. La relació entre text i imatge és un punt fonamental per entendre l'aprenentatge de la lectura a través d'àlbums il·lustrats ja que aquests enllacen molt bé una cosa amb l'altra. Quan s'aprèn a llegir s'ha de tenir en compte que necessitem recolzar-nos en algun format que ens ajudi a desxifrar les paraules, això ho fan molt bé les imatges, encara que no descriguin el text ajuden a imaginar i a donar-li un context i sobretot a aquestes edats primerenques les il·lustracions són atractives i motivadores. Quant a l'animació a la lectura, s'ha de saber que la pròpia paraula animar, moure, vol dir portar o acompanyar a alguna cosa. Per això els mestres tenim un gran treball, el d'acompanyar en l'aprenentatge a la lectura, hem de conduir als nens i nenes cap a la lectura i fer que sigui una activitat atractiva per a ells. Parlem també dels inicis de l'animació a la lectura, una biblioteca francesa que va adaptar tot el seu espai perquè els nens se sentissin bé a l'hora de començar a llegir. Així com també organitzaven activitats per apropar als nens tant a la biblioteca com a la lectura en general. Es tracta que la lectura es converteixi en un plaer i que interioritzin i gaudeixin de cada lectura. Les activitats d'animació a la lectura han de ser sobretot lúdiques, flexibles i obertes, per adaptar-se a cada nen i al seu camí en l'aprenentatge de l’hàbit lector. A les escoles hauria de ser obligatori tenir projectes d'animació a la lectura, encara no és així en tots els col·legis, però cada vegada es té més consciència de transmetre l’hàbit lector als alumnes. Sobretot a través dels àlbums il·lustrats, ja que són la millor eina en la qual recolzarse per iniciar-se en la lectura, primer amb les il·lustracions i més endavant introduint el text. L'ús pedagògic d'aquest material és fonamental, es pot treure profit de totes les obres publicades fins al moment, simplement amb la lectura oral de la història que expliquen i mostrant les il·lustracions o arribant a realitzar activitats de lectura i escriptura individual o en petits grups, amb aquest material és molt fàcil fer atractiu l’hàbit lector a traves d'activitats lúdiques per als alumnes. ca
dc.description.abstract [eng]In this project it is, mainly, encouraging reading at schools through picture books. Start explaining what the concept of reading, how we learn to read and the relationship between text and image. The relationship between text and image is a key point to understand the learning to read through picture books since they link very well one thing with the other. When you learn to read you have to bear in mind that we need to support us in some format that will help us to decipher the words, this images do very well, although they do not describe the text help to imagine and to give you a context and above all to those early ages illustrations are attractive and motivating. In terms of reading encouraging, you have to know the word animate, move, ... lead or accompany something. Therefore, teachers have a great job, the support in learning to read, we have to drive to the boys and girls towards reading and make it an attractive activity for them. We speak also of the beginning of the animation to the reading, a French library I adapt all your space so that children feel when it start reading. As well they organized activities to bring the children to the library and reading in general.It is that reading becomes a pleasure and they internalize and enjoy each reading. Reading activities should be above all playful, flexible and open, to adapt to each child and his way in the learning of the habit reader. Schools should be required to take reading projects, still it is not so in all schools, but increasingly more aware of transmitting the habit reader to students. Above all through the picture books, since they are the best tool in which support to start reading, first with illustrations and later by entering the text. Teaching this material use is critical, you can take advantage of all the published works so far, simply with the oral reading of history which have and showing illustrations or reaching activities read / write individually or in small groups, this material is very easy to make attractive the habit reader through activities for students. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Animació a la lectura i àlbums il·lustrats ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords animació ca
dc.subject.keywords lectura ca
dc.subject.keywords àlbums ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics