Ansietat i valors a l'aula d'EF i a les activitats extraescolars

Show simple item record

dc.contributor Ponseti Verdaguer, Francisco Javier
dc.contributor.author Cazorla Calvo, Laura
dc.date.accessioned 2017-11-17T10:10:21Z
dc.date.available 2017-11-17T10:10:21Z
dc.date.issued 2017-11-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3462
dc.description.abstract [cat] Durant aquest article, el que es vol tractar, és la quantitat d’emocions i sentiments negatius que poden percebre els alumnes durant la seva edat escolar, tant a nivell educatiu (intel·lectualment parlant) com a nivell físic (dins les aules d’Educació Física i altres activitats extraescolars). Per aquest motiu, durant l’estudi s'analitzaran les relacions existents entre l'ansietat competitiva, en les seves facetes cognitiva i somàtica, i els valors en la pràctica esportiva en una escola durant les sessions d’educació física i les activitats extraescolars proposades pel centre. Els participants d’aquest estudi varen ser 100 esportistes (50 alumes d’activitats extraescolars i 50 alumnes de les aules d’Educació Física). Per valorar l'ansietat, es va utilitzar els qüestionari SAS-2 (Ramis, Torregrosa, Viladrich i Cruz, 2010) veure a l’annex 1, i per valorar l'ús de l'astúcia i l'engany, el CDED (Ponseti, 2012), veure a l’annex 2. Finalment, aquests resultats es discuteixen i es comparen amb altres similars en poblacions preadolescents. Baix el meu punt de vista, les classes d’Educació Física no és una classe comú a la resta, per tant, crea un altre tipus de relació entre companys, més afectiva. Llavors, els alumnes davant un estímul, poden reaccionar d’una forma o d’una altre, es a dir, segons el caire de cada alumne i la relació alumne-classe, poden arribar a no complir les normes i per tant que el joc no funcioni totalment. Per això, és important deixar clares les normes, intentar complir-les i crear uns valors adequats per a tothom. Llavors, és normal que els infants desenvolupin certes pors i experimentin sensacions temoroses davant diferents problemes, durant el seu desenvolupament. Amb el temps, les pors normals desapareixen quan els alumnes aprenen més sobre allò que s’espera de l’entorn i de les relacions amb altres persones. Quan les seves pors no se’n van i comencen a intervenir dins la vida personal i les activitats diàries de l’infant, pot ser considerat com a trastorn d'ansietat. ca
dc.description.abstract [eng] During this article, to be treated, is the amount of negative feelings and emotions that can perceive the students during their school age , both educational (intellectually speaking) as physical (within Physical education classrooms and other school activities). For this reason, during the study analyzed the relationship between competitive anxiety in somatic and cognitive facets and values in sports in school during the sessions of physical education and extracurricular activities proposed the middle. The participants of this study were 100 athletes (50 alum extracurricular activities and 50 students of the classroom physical education). To assess the anxiety questionnaire was used the SAS -2 (Ramis, Torregrosa, Viladrich and Cruz, 2010), and evaluate the use of cunning and deceit , the CDED (Ponseti, 2012). Finally, these results are discussed and compared with similar population tweens. Under my point of view, the Physical Education classes is a common class to the other, thus creating a different kind of relationship between colleagues, more emotional. Then, students face a stimulus, can react in one way or another, that is, according to the nature of each student and student-class ratio, they can not meet the standards and therefore the game not function fully. Therefore, it is important to clarify the rules, try to fulfill them and create appropriate values for everyone. So it is normal that children develop fears and experience some fearful feelings to different problems during development. Over time, normal fears disappear when students learn more about what is expected of the surroundings and relationships with others. When their fears do not go away and begin to intervene in the personal lives and daily activities of the child can be considered as anxiety disorder. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Ansietat i valors a l'aula d'EF i a les activitats extraescolars ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords educació física ca
dc.subject.keywords activitats extraescolars ca
dc.subject.keywords ansietat ca
dc.subject.keywords trampes ca
dc.subject.keywords estrès ca
dc.subject.keywords valors ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record