Crisis en el Paradigma de l’educació

Show simple item record

dc.contributor Fullana Puigserver, Pere
dc.contributor.author Mandilego Bennassar, Marina
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2017-11-29T08:47:32Z
dc.date.available 2017-11-29T08:47:32Z
dc.date.issued 2017-11-29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3766
dc.description.abstract [cat]L'educació, avui i sempre s'ha vist afectada per a la realitat social que l'envolta. De fet, per a poder créixer i desenvolupar-se ha de tenir en compte el context en el qual es troba, sent així que els canvis socials, culturals i econòmics tenen influència sobre l'educació i tal com les altres, necessita modificacions. Actualment, els trets de la societat espanyola es mouen baix la globalització, multiculturalisme, revolució tecnològica i incertesa, a partir dels quals l'educació ha d'operar amb l'objectiu de saber donar-los les millors respostes. A tots aquestes fets hi hem de sumar el factor temps. La rapidesa en el canvi és tan elevat que ja no som capaços d'adaptar-nos a ell i enfront de l'àmbit educatiu, aquest punt genera desconfiança. Abans, l'educació, tot sent estàtica i inamovible estava altament valorada i admirada per a la societat, però amb el pas del temps i l’accelerat creixement econòmic i canvis socials, ha provocat que l’edarreriment es faci més evident sent un fet palpable per a tots. És estrany parlar del fet que en el mateix context social convisquin dos fets separats per un abisme tan gran. La societat canviant a la qual no sabem com adaptar-nos i l'educació, que no sabem com renovar-la. Doncs, podem dir que el paradigma educatiu Espanyol està en crisis, una crisi produïda per la no actualització de manera gradual als interessos i demandes de la societat. Ens trobem en un punt històric en el qual la societat es desenvolupa cap al futur i l'educació pel contrari, mitjançant les reformes educatives s’esforça per respectar el model clàssic escolar creant així un mar d'incerteses entre ambdues. És tan elevat el grau d'inseguretat que el sistema o institució no ens pot garantir que amb una titulació acadèmica obtindrem un millor futur. Per tant, en aquest treball el que es pretén és, conèixer la panoràmica actual del Sistema Educatiu Espanyol dins el context social en el qual es troba, l'evolució d'aquestes i els afectes. També podrem comprovar si allò que s'ensenya dins les aules és el que realment el panorama social sol·licita i si existeixen alguns models d'ensenyança que puguin afrontar de manera correcta i plena el futur canviant. ca
dc.description.abstract [eng]Education, today and always has been affected by the social reality around him. In fact, in order to grow and develop must take into account the context in which it is being so the social, cultural and economic influence on education and the other as needs change. Currently, the characteristics of Spanish society move down globalization, multiculturalism, technological revolution and uncertainty, from which education must operate in order to find the best answers to give them. All of these facts we must add the time factor. The speed of change is so high that we are not able to adapt to it and against education, this point generates distrust. Before, education, despite being static and unchangeable was highly praised and admired for society, but with the passage of time and the accelerated economic growth and social change has caused the most obvious being edarreriment becomes a fact palpable for all. It is strange to speak of the fact that they live in the same social context two events separated by a gulf so great. The changing society in which we know how to adapt and education, we do not know how to renew it. Well, we can say that Spanish educational paradigm is in crisis, a crisis caused by the failure to update gradually the interests and demands of society. We are at a historic point in which the company develops and education to the future on the contrary, through educational reforms strives to respect the traditional school creating a sea of uncertainty between them. It is so high degree of insecurity that the system or institution we can not guarantee that academic qualifications will get a better future. Therefore, in this study the aim is to make the current panorama of Spanish education system in the social context in which it is, and the evolution of these affections. We will also check whether what is taught in the classroom is what really social scene and asks if there are some models of teaching that can deal properly and fully changing the future. ca
dc.language.iso cat ca
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Crisis en el Paradigma de l’educació ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords educació ca
dc.subject.keywords societat ca
dc.subject.keywords globalització ca
dc.subject.keywords potencialitats i capacitats humanes ca
dc.subject.keywords renovació educativa ca
dc.subject.keywords individualisme ca
dc.subject.keywords corrents pedagògiques ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics