El suport a l’Educació Infantil en una escola que aposta per a la inclusió

Show simple item record

dc.contributor Forteza Forteza, Maria Dolors
dc.contributor.author Batlle Sastre, Marta
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-09-13T06:46:43Z
dc.date.available 2018-09-13T06:46:43Z
dc.date.issued 2018-09-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/147383
dc.description.abstract [cat] L'educació inclusiva es troba cada cop més present en les nostres escoles, però, s’han donat canvis substancials en les pràctiques educatives? El camí a seguir fins arribar a la plena inclusió de l'alumnat no és fàcil; sovint, la pròpia cultura del centre, fonamentada sobre supòsits contraris a l’educació inclusiva, deriven en pràctiques que exclouen. I en aquest sentit, el model de suport que adopta el conjunt de mestres d’una escola és cabdal per transformar els processos d’ensenyament i generar un coneixement compartit que afavoreixi l’aprenentatge de tots els infants, sense excepcions. Així doncs, l’anàlisi del model de suport que s’adopta a una escola té el potencial d’evidenciar les barreres a l’aprenentatge i la participació que, en l’activitat quotidiana, experimenten el conjunt dels alumnes. Una concepció àmplia del suport ens situa en el camí d’una educació de qualitat per a tot l’alumnat; un suport que es deixa de contemplar sols per a aquells que presenten necessitats especifiques, per centrar la mirada en la cultura del centre i en l’acció diària de l’aula. L’objectiu principal és la intervenció ajustada a les necessitats dels i les alumnes sobre la base d’un model de suport inclusiu, de tots i per a tots. ca
dc.description.abstract [eng] Inclusive education is becoming more and more present in our schools, but, have there been substantial changes in educational practices? The way forward to reach the full inclusion of students is not easy. Often, the school’s culture, based on assumptions contrary to inclusive education, derive in practices that exclude. And in this sense, the support model adopted by the set of teachers of a school is essential to transform the teaching processes and to generate a shared knowledge that favours the learning of all the children, without exceptions. So, the analysis of the support model adopted at a school has the potential to demonstrate the barriers to learning and participation that, in the daily activity, experience the whole of students. A broad conception of support puts us in the way of a quality education for all students; a support that is left to contemplate only for those who present specific needs, to focus the look on the culture of the centre and the daily action of the classroom. The main objective is the intervention tailored to the needs of the students on the basis of a model of inclusive support, to all and for all. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 372 - Ensenyament preescolar i elemental ca
dc.subject.other Educació inclusiva ca
dc.subject.other Atenció a la diversitat ca
dc.subject.other Suport educatiu ca
dc.title El suport a l’Educació Infantil en una escola que aposta per a la inclusió ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics