L’educació emocional com a eina de prevenció de l’assetjament escolar

Show simple item record

dc.contributor Sureda Garcia, Immaculada
dc.contributor.author Duran Siquier, Maria Antònia
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-06-08T22:02:25Z
dc.date.available 2020-06-08T22:02:25Z
dc.date.issued 2020-06-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/152790
dc.description.abstract [cat] L'assetjament escolar és una problemàtica present a dins els centres escolars d'arreu del món des de fa molt temps. Segons diversos estudis, com el realitzat per la fundació ANAR (2017) o per Albaladejo, Ferrer, Reig i Fernández (2013), aquesta cada vegada comença a mostrar-se en edats més primerenques, fet que fa que sigui necessari començar a realitzar actuacions cada vegada més d'hora. Al llarg dels darrers anys, ha sorgit un ampli ventall de propostes que toquen aquesta temàtica, des d'estudis per conèixer la realitat d'aquesta fins a arribar a propostes, programes, protocols, etc. per poder prevenir o intervenir en casos d'assetjament escolar. Molts d'aquests però estan destinats a les etapes de primària i secundària, la qual cosa dificulta que existeixen actuacions a dins l'etapa d'educació infantil. A través d'aquest treball, es vol proposar que l'educació emocional serveixi com a eina d'actuació per prevenir el sorgiment de les conductes pròpies dels individus implicats a dins l'assetjament escolar. D'aquesta manera, sorgeix la següent pregunta: És possible prevenir l'assetjament escolar des de l'etapa d'educació infantil a través de l'educació emocional? S'ha realitzat una recerca teòrica sobre el desenvolupament social dels infants i la realitat de la violència present actualment a dins l'etapa d'educació infantil. També, s'hi ha realitat una recerca per conèixer què és l'educació emocional, i a més , s'ha fet una recerca relacionada amb l'assetjament escolar per conèixer el què és, les causes del seu origen i els agents que hi estan implicats. Finalment, també s'ha cercat diversos programes de prevenció i intervenció per a l'assetjament escolar, a escala espanyola i europea. Per poder donar resposta a la pregunta, s'ha realitat una recerca bibliogràfica de quatre programes, amb la qual es volia conèixer el seu funcionament i la relació dels continguts treballats amb l'educació emocional. Seguidament, s'ha realitzat una recerca de camp per conèixer la realitat del treball emocional dut a terme a dins els centres escolars. Després, s'ha fet una comparativa entre els resultats obtinguts de les recerques, per tal d'aconseguir uns resultats òptims per donar solució a la qüestió. Com a resultats, s'ha demostrat que hi ha possibilitat de poder realitzar una tasca de prevenció, ja que les competències emocionals treballades en els programes i en els centres escolars són les mateixes, així com, les estratègies utilitzades en les diferents etapes són semblants o és possible una adaptació d'aquestes. ca
dc.description.abstract [eng] For a long time, bullying is a present problem in today’s educational centres around the world. According to various studies, like the one made for the ANAR Foundation (2017) or the one made for Albaladejo, Ferrer, Reig i Fernández (2013), the school harassment begins to show itself in increasingly younger ages. This makes necessary start making interventions more and more early. Over the years, have surged many proposals that touch on this subject, since studies to know the reality of the school harassment until arrive to proposals, programs, protocols, etc., to be able to prevent or intervene in cases of bullying. But many of these, are intended to elementary school or secondary school, which thing difficult the existence of interventions in stages as a pre-school education. Through this assignment, I want to propose that emotional education serves as a tool for action to prevent the emergence of the behaviour of the people involved in the school harassment. It is possible to prevent bullying from the pre-school education through emotional education? A theoretical search has been carried out about the social development of children and the reality of violence between equals in the pre-school education. Also, a search has been done to know what emotional education is, as well as, a research related to bullying to know what it is, the causes of its origin and the agents that are involved. Finally, prevention and intervention programs for bullying have been sought, on a Spanish and European scale. In order to answer the question, a bibliographic search of four programs has been carried out, of which I wanted to know the working and the relationship of contents with emotional education. A field search has been made to know the reality of 5 emotional work done in the educational centres. Then, a comparison has been made between the results of the searches, to achieve optimal results to solve the problem. As results, it has been shown that there is a possibility to be able to carry out a prevention work because the emotional competences worked on in the programs and in the schools are the same. And also, the strategies in the different stages are similar or there is a possibility to do an adaptation of these. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 372 - Ensenyament preescolar i elemental ca
dc.subject 376 - Educació especial ca
dc.subject.other Assetjament ca
dc.subject.other Competències ca
dc.subject.other Educació emocional ca
dc.subject.other Prevenció ca
dc.subject.other Educació infantil ca
dc.subject.other Bullying ca
dc.subject.other Competence ca
dc.subject.other Emotional education ca
dc.subject.other Prevention ca
dc.subject.other Pre-school education ca
dc.title L’educació emocional com a eina de prevenció de l’assetjament escolar ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record