La conducta prosocial en la infància

Show simple item record

dc.contributor Sureda García, Inmaculada
dc.contributor.author Alorda Xamena, Marina
dc.date.accessioned 2017-10-27T11:52:11Z
dc.date.available 2017-10-27T11:52:11Z
dc.date.issued 2017-10-27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2872
dc.description.abstract [cat]La conducta prosocial és considerada una habilitat social, i es defineix com un tipus de conducta social positiva que comporta un benefici pels altres. Gonzàlez Portal (1992) la defineixen com una conducta de caràcter voluntari i beneficiós pels altres. Per complementar aquesta definició Roche (1998) apunta que la conducta prosocial compren diversos comportaments com poden ser: ajudar, cooperar, compartir, escoltar o ser solidari. Garaigordobil (2005) menciona que la influència de l’entorn és clau per l’adquisició d’aquesta conducta. Així doncs, els factors culturals, el context familiar i escolar i les característiques pròpies de cada persona són aspectes que influeixen en l’aprenentatge de la conducta prosocial. Per l’autora aquesta és una conducta complexa amb implicacions cognitives i afectives que fan que requereixi cert nivell de desenvolupament (Garaigordobil, 2005). Pel que fa el desenvolupament d’aquesta conducta, hi ha estudis que mostren que la conducta prosocial evoluciona amb els anys en correlació amb el desenvolupament cognitiu, moral i la capacitat de perspectiva social (Eisenberg, 1979). Per tal d’afavorir aquest procés de desenvolupament, cal treballar alguns aspectes que potencien l’adquisició i millora de la conducta prosocial com són: la moral i els valors, l’empatia i l’assertivitat. Fent referència a l’àmbit educatiu, es citen alguns recursos i tècniques que es poden emprar per tal de potenciar aquest tipus conducta a partir dels aspectes mencionats. La finalitat d’aquest treball és fer una proposta didàctica destinada al segon cicle d’infantil amb l’objectiu de potenciar la conducta prosocial. Així doncs, s’exposen una sèrie d’activitats que engloben tant els aspectes que cal treballar per afavorir aquest comportament social positiu, com els recursos i tècniques que es poden emprar. ca
dc.description.abstract [eng]Prosocial behavior is considered a social skill, and is defined as a type of social behavior that carries a positive benefit for others. Portal Gonzalez (1992) defined as the conduct voluntary and beneficial for others. To complement this definition Roche (1998) suggests that prosocial behavior includes various behaviors such as: assist, cooperate, share, listen and be supportive. Garaigordobil (2005) mentions that the influence of the environment is key to the acquisition of this behavior. Therefore, cultural factors, and the family and school context, and the characteristics of each person are aspects that influence learning prosocial behavior. For the author this is a complex behavior with cognitive and emotional implications that imply having a certain level of development (Garaigordobil, 2005). As far as the desenvolupament of this behavior, there are studies showing that prosocial behavior evolves over the years in correlation with cognitive, moral and social perspective capacity (Eisenberg, 1979). To encourage this development process must work some aspects that enhance the acquisition and improvement of prosocial behavior such as: moral and values, empathy and assertiveness. Referring to education, there are mentioned some resources and techniques that can be used to promote this type of behavior to apartir of the mentioned aspects. The purpose of this work is to make a didactic desing address by preschool children with the aim of promoting prosocial behaviour. As such, there are exposed diverse activities that include aspects that it is necessary to work to favor this social positive behavior, as well as the resources that we can use for it.
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title La conducta prosocial en la infància ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Prosocialitat ca
dc.subject.keywords empatia ca
dc.subject.keywords conducta ca
dc.subject.keywords habilitats socials ca
dc.subject.keywords infància ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record