L’expressió corporal: cos artístic a l’etapa de l’educació infantil (3-6 anys)

Show simple item record

dc.contributor Cantallops Ramon, Jaume
dc.contributor.author Cunill Alemany, Noelia
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2017-11-06T12:16:45Z
dc.date.available 2017-11-06T12:16:45Z
dc.date.issued 2017-11-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2937
dc.description.abstract [cat]La finalitat d’aquest treball de fi de grau (TFG) és reflexionar sobre la importància de l’expressió corporal, així com dissenyar i posar en pràctica una proposta didàctica on es donarà protagonisme al moviment de l’infant per crear el que coneixem com art. En aquest projecte destaquen les següents arts: arts plàstiques, arts corporals i arts lumíniques. Es pretén que les idees teòriques es transformin en pràctiques per tal que els infants a través de la creativitat corporal puguin adquirir coneixements sobre les seves possibilitats expressives i artístiques. S’han analitzat els resultats pràctics de la proposta educativa a través d’una observació directa, l’avaluació mitjançant graelles estimatives grupals i l’autoavaluació de la tasca docent. A més, al final del document queden exposades les reflexions finals i les conclusions que afirmen que l’expressió corporal és un aspecte imprescindible per treballar el desenvolupament integral de l’infant. ca
dc.description.abstract [eng]The aim of this end of degree essay is to consider the importance of body language, and to design and put into practical didactic proposal where we will give priority to the children’s movement when creating what we understand as art. In this project the following arts are highlighted: plastic arts, corporal arts and light arts. We try to transform theoretical ideas into practical ones in order to, through corporal creativity, let the children acquire knowledge related to their expressive and artistic capabilities. We have analysed the practical results of the educative proposal through direct observation and evaluation by means of estimative tables of groups and the auto-evaluation of the teaching labour. In addition, at the end of the document we expose our final considerations and conclusions that state that corporal expression is essential to the whole development of children. ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title L’expressió corporal: cos artístic a l’etapa de l’educació infantil (3-6 anys) ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords expressió corporal ca
dc.subject.keywords art plàstica ca
dc.subject.keywords art lumínica ca
dc.subject.keywords art corporal ca
dc.subject.keywords educació infantil ca
dc.subject.keywords creativitat corporal ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record