Els jocs tradicionals del món com a eina didàctica

Show simple item record

dc.contributor Pomar Fiol, Maria Isabel
dc.contributor.author Trobat Antequera, Magdalena
dc.date.accessioned 2017-11-20T13:03:57Z
dc.date.available 2017-11-20T13:03:57Z
dc.date.issued 2017-11-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3580
dc.description.abstract [cat]Aquest treball tracta del disseny d’una proposta didàctica per introduir els jocs tradicionals a l’Educació Infantil, amb la cooperació de les famílies i de l’escola. Els principals objectius que es volen aconseguir amb aquesta proposta son: que es coneguin els jocs tradicionals jugats pels seus avantpassats i dur-los a la pràctica, així com beneficiar la relació família-escola i pares/mares-fills. Es farà tot el possible per aconseguir aquests objectius i implementar la participació dels pares i mares dins l’àmbit escolar, ja que son ells els agents educatius indiscutibles per la bona educació i la millora dels resultats. És imprescindible fer una trajectòria perquè les famílies i els mestres facin una feina tots junts i en una mateixa direcció, ja que són elementals en la vida dels nines i nines, i tenen un mateix objectiu que és el ple fonamental per a ells/es. Per tot això, amb aquest treball, faré una sèrie de propostes de millora perquè les famílies col·laborin més dins l’àmbit escolar i sigui un benefici per als infants de tota la comunitat educativa ca
dc.description.abstract [eng]This work is the design of an educational initiative to introduce traditional games in Primary Education, in cooperation with families and school. The main objectives to be achieved with this proposal are: you know the traditional games played by their ancestors and put them into practice and benefit from the family-school relationship and fathers / mothers-children. We will do everything possible to achieve these objectives and implement the involvement of parents within the school, as they are educational agents for good education and indisputable improvement of results. It is essential to make a career for families and teachers do work together and in the same direction because they are fundamental to the lives of girls and dolls, and have the same goal which is fully essential for them / it. Therefore, this work will a series of proposed improvements for families collaborate more in the school and is a benefit for children of the entire educational community ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Els jocs tradicionals del món com a eina didàctica ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords jocs tradicionals ca
dc.subject.keywords infants ca
dc.subject.keywords famílies ca
dc.subject.keywords relació ca
dc.subject.keywords interculturalitat ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record